Decyzje stypendialne w semestrze letnim 2019/2020

Listy decyzji stypendialnych świadczeń przyznanych w semestrze letnim 2019/2020 dostępne są dla osób zalogowanych pod poniższym przyciskiem oraz pod następującym linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/decyzje-stypendialne-20192020-sem-letni

  Decyzje stypendialne

Pomoc materialna z budżetu państwa

W Gdańskiej Szkole Wyższej świadczenia stypendialne przyznawane są w oparciu o Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, wprowadzony na podstawie art. 95 ustawy [1]. Regulamin ustala szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

Świadczenia mogą być udzielone w formie: (a) stypendium socjalnego; (b) stypendium dla osób niepełnosprawnych; (c) zapomogi; (d) stypendium rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do:

  1. 20 października w semestrze zimowym;
  2. 20 marca w semestrze letnim; termin składania wniosków o przyznanie stypendium dnia 20 marca 2020 r. został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r. [2];
  3. 20 dnia każdego miesiąca – w trakcie trwania semestru.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

Zobacz nasze komunikaty:

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 2/2020 Rektora GSW z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminów obowiązujących studentów, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dniach 16-25 marca 2020 r. (link: https://bip.gsw.gda.pl/p,32,zarzadzenia-rektora)

Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod poniższym przyciskiem oraz linkiem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW

Ubezpieczenia NNW/OC Student

Informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 nasza uczelnia otrzymała ofertę ubezpieczenia indywidualnego tzw. NNW Student. Poniżej przedstawiamy możliwość zakupu ubezpieczenia z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA dostępne wyłącznie na niżej podanej stronie internetowej (z opcją zakupu OC Student, czyli "Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk").

Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla studentów, doktorantów i słuchaczy do pobrania w pliku PDF na dole strony.

Pod poniższym linkiem każdy może samodzielnie wybrać zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

  Link do strony internetowej: www.bezpieczny.pl/04970

Korzystanie z powyższego linku umożliwia zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW/OC Student z 10% zniżką (dedykowany kod opiekuna 04970 gwarantuje 10% rabatu składki).

Linki dotyczące ubezpieczenia (linki powodują otwarcie nowego okna):

W sprawie pytań dotyczących ubezpieczeń prosimy o kontakt z opiekunem (przedstawicielem Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA):
Joanna Karczewska, tel. 604 055 358.

Rozdział "Ubezpieczenia NNW/OC Student" opracowano na podstawie informacji otrzymanych od opiekuna ubezpieczeniowego.

Ostatnie komunikaty dotyczące Kwestury (opłaty, stypendia)